Bases de la convocatòria oberta a professionals i empreses per a la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021

  1. Objecte i finalitat de la convocatòria 

La Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, amb el suport de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), de l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i de l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD), fa una convocatòria oberta a professionals del disseny i la il·lustració i a empreses del sector de la comunicació creativa per a l’encàrrec d’un treball consistent en la realització de la imatge gràfica de les Falles de València de 2021 i les seues adaptacions. 

Per això, a través d’una crida a projecte, se seleccionarà el professional o l’empresa del sector que realitzarà la imatge gràfica de les Falles de València de 2021, i l’adaptació d’esta a diferents elements.

  1. Requisits dels participants 

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, estudi de disseny o d’il·lustració, agència de publicitat o empresa del sector, amb personalitat jurídica, així com una unió temporal d’empreses. Serà imprescindible que els candidats estiguen donats d’alta en l’IAE i estiguen al corrent de les obligacions de la Seguretat Social pertinents. No podran participar-hi les persones i empreses que, complint els requisits específics de participació establits en els apartats anteriors, estiguen sotmeses en alguna de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

  1. Forma de presentació de les candidatures 

Les persones i empreses interessades a participar-hi hauran de presentar una candidatura (inscripció gratuïta). Per a això han d’enviar una documentació que incloga: 

- Dossier de treballs. Este document ha d’arreplegar fins a un màxim de deu treballs específics realitzats pel professional o estudi que, en la mesura que siga possible, estiguen relacionats amb l’objecte d’este encàrrec.

- Currículum personal o acreditació professional semblant de l’empresa.

La documentació s’ha de presentar en format digital (PDF) i s’ha d’enviar a l’adreça electrònica <;, indicant en l’assumpte del missatge “Crida a projecte imatge Falles 2021”. 

La correcta recepció de la documentació requerida serà confirmada mitjançant un justificant de recepció. 

  1. Composició del comité de selecció 

El comité de selecció estarà compost de la manera següent:

Presidència: El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València.

Vocals: Tres professionals del disseny gràfic, la il·lustració i la comunicació publicitària, proposats per l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana i l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, el guanyador de la convocatòria oberta de l’any anterior i una persona en representació de la Junta Central Fallera.

Secretaria: Actuarà, amb veu però sense vot, la Secretaria General de l’Administració Municipal o personal funcionari en qui delegue. 

  1. Constitució i actuació del comité de selecció. Criteris d’avaluació i resolució

Una volta constituït el comité, s’alçarà una acta de les seues decisions. En primer lloc, comprovarà totes les candidatures presentades per verificar el compliment efectiu de les condicions establides en estes bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, resoldrà la convocatòria, per a la qual cosa avaluarà tant la qualitat gràfica dels dossiers de treballs dels participants com el seu currículum. Entre totes les candidatures el comité seleccionarà la que considere més adequada i reunisca les millors qualitats per a la realització del treball, seguint els criteris següents: 

- Experiència en projectes semblants (fins a un màxim de 20 punts). 

- Qualitat en treballs desenvolupats (fins a un màxim de 40 punts).

- Originalitat i creativitat en els resultats (fins a un màxim de 40 punts). 

Una vegada resolta la convocatòria, es detallarà al professional o professionals seleccionats en una sessió informativa les especificacions tècniques necessàries per a la imatge gràfica, així com les dates d’entrega i forma de pagament.

La resolució del comité de selecció es farà pública en les pàgines web de l’Ajuntament de València i de la Junta Central Fallera. 

El professional o empresa seleccionat pel jurat resultarà adjudicatari del contracte d’acord amb les normes que s’apliquen per a la contractació pública.

El comité de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si ho considera oportú. 

  1. Procés i fases de la convocatòria 

Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicaran en el Tauler d’Edictes Electrònic i en les pàgines web de l’Ajuntament de València, de la Junta Central Fallera i dels col·lectius representants dels professionals del disseny, la il·lustració i la comunicació publicitària: Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, Associació Professional d’Il·lustradors de València i Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana. 

El termini per a l’enviament de candidatures serà de set dies naturals a partir de la publicació d'estes bases en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de València.

- Publicació de les bases: 20 de juliol de 2020.

- Inici del període de recepció de candidatures: 21 de juliol de 2020.

- Termini límit per a l’enviament de candidatures: 27 de juliol de 2020, a les 13.00 h.

- Reunió del comité de selecció: 29 de juliol de 2020. 

- Reunió amb la persona o empresa seleccionada per a l’establiment de les condicions generals: en el termini d’una setmana des de la reunió del comité de selecció.

- Presentació de projecte: 15 d’octubre de 2020.

  1. Contractació

La Regidoria de Cultura Festiva, a través del procediment de contracte menor, adjudicarà la realització de la creativitat de la imatge gràfica de les Falles de València del 2021 i l’adaptació d’esta a cartells (en formats 50 x 70 cm, 35 x 50 cm, A3 i online per a xarxes socials), cartells per a mobiliari urbà (estàndard, columna i sènior) i capçaleres de xarxes socials per un import de 5.445,00 euros (IVA inclòs).

La resta d’aplicacions o adaptacions de la imatge gràfica que haja de desenvolupar necessàriament l’empresa o el professional seleccionat tindran un import màxim de 12.584,00 euros (21% IVA inclòs).

El preu final del conjunt de prestacions i de l’objecte principal del contracte no podrà superar l’import màxim de la contractació menor per a este tipus de servicis.

Qualsevol variació o correcció del disseny inicial estarà subjecta a un acord previ entre les dos parts. A més, l’ús del disseny per a una finalitat diferent de l’especificada en esta convocatòria haurà de tindre el consentiment de l’autor.

Festes de València Ayuntamiento de València